Proje Adı: Mühendis Olmaya Adım Adım

Proje Yürütücüsü: Dr. Ganime Aydın

Projenin Amacı: 10-15 yaş aralığındaki (ilkokul 4.sınıf- ortaokul 8. Sınıf aralığı) çocuklara  STEM kapsamında uygulamalı “Mühendislik Tasarım Süreci” eğitimi verilmesi.

Projenin  Özeti

Ailenin sosyo-ekonomik durumu, anne babanın eğitim durumu, okulun bulunduğu çevre, okulun eğitim donanımı, din, etnik kimlik, dil, ailenin sosyo-kültürel düzeyi öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini, başarılarını ve yaşam standartlarını belirleyen en önemli etkenlerdir. Bu etkenlerin olumsuz etkisini azaltabilen yegâne unsurlardan biri öğretmenlerdir. Bu projede, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi –Eyüp Müdürlüğü’nün sorumluluğunda ilkokul 4. sınıf- ortaokul 8. sınıf 70 öğrenci için hafta sonları mühendislik eğitimi verilmesi amaçlanmıştır. Projenin diğer amaçları ise, bu çocukların mühendislik mesleğini tanıması, mühendislik mesleğine ilgilerinin artırılması, mühendislik alanlarını etkinliklerle deneyimlemeleri, mühendislik tasarım süreçlerinin öğrenilmesi, problem çözme becerilerinin artırılması ve fen, matematik derslerine olan ilgi ve motivasyonlarının artırılmasıdır. Mühendislik eğitimi, öğrenci merkezli araştırma sorgulamaya dayalı mühendislik tasarım süreci basamaklarına odaklı olarak gerçekleşecek uygulamalı deneyler, atölye çalışmaları, gezi ve gözlemlerden oluşmaktadır. Etkinlikler, çevre, inşaat, elektrik, tekstil, ziraat, kimya, mimarlık, uzay, biyomedikal ve yazılım mühendisliği boyutuyla sınırlıdır.  Proje eğitimleri genel olarak İstanbul Gedik Üniversitesinde gerçekleştirilecek olup, sadece Ziraat mühendisliği etkinliği Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesinde uygulamalı gezi ve gözlemlerle, mimarlık etkinliği ise Trakya Üniversitesi ve Edirne ilinde uygulamalı, gezi ve gözlemlere dayalı olarak gerçekleşecektir.  Deneysel çalışma olarak gerçekleşecek proje uygulamalarında çıktıların değerlendirilebilmesi için karma yöntem kullanılacaktır. Mühendislik uygulamalarının öğrencilerde ne düzeyde mühendislik mesleği bilgisini oluşturduğu, meslekleri tanıdıkları, mühendislik tasarım süreçlerini öğrendikleri, mühendislik mesleğine olan tutumlarındaki değişimleri ve problem çözme becerilerindeki gelişimlerinin ne düzeyde gerçekleştirdiği ve sürecin nasıl ilerlediğini belirlemek amacıyla nitel ve nicel ölçeklerin birlikte kullanıldığı iç içe gömülü desen kullanılacaktır. 21. yüzyıl becerileri olarak kabul edilen yenilikçi, yaratıcı, problem çözebilen, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerine sahip, bilim ve teknoloji okuryazarı gençler yetiştirmek için tasarlanan, fen, matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarının entegrasyonundan oluşan STEM eğitiminin içinde yer alan mühendislik eğitimi ile dezavantajlı olarak görülen bir grup öğrencinin geleceklerine olumlu yönde etki oluşturmak projenin hedeflenen en temel çıktısıdır.

Projenin Çıktıları:

Mühendislik nedir? Mühendislik mesleğinin tanıtılması

Mühendislik Tasarım süreçlerinin öğrenilmesi

Mühendislik mesleğine ilginin artırılması

Bazı mühendislik alanlarının ( biyomedikal, inşaat, uzay, tekstil, çevre, kimya, makine, elektronik, mimarlık, ziraat )  uygulamalı öğrenilmesi

STEM tutumlarında farkındalık

Mühendislik bilgi düzeylerinin artırılması

Problem çözme becerilerinin artırılması

Proje Hedef Kitlesi: Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) Eyüp bünyesinde yer alan ilkokul 4. Sınıf- Ortaokul 8. Sınıf  70 öğrenci

Proje Süresi: 12 ay

Proje Uygulama Yeri: İstanbul Gedik  Üniversitesi – Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi – Trakya Üniversitesi